VTTRE

50.000đ

Data: 1GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

B150K

150.000đ

Data: 1.5GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

B100K

100.000đ

Data: 600MB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

T80K

80.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T70K

70.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T50K

50.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

VTVUI

100.000đ

Data: 2.5GB + gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

V90

90.000đ

Data: 60GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày